Několik slov o historii mého obchodu

V roce 1997 vznikl v mé hlavě nápad, otevřít si obchod s originálními oděvy pro ženy. Předcházelo tomu velmi dlouhé období vlastní tvorby a získávání kontaktů na různé výrobce.

Zpočátku jsem se zaměřila na jarní kabáty a výrobu šatů pod vlastním názvem našeho obchodu - „HABITUS“, se kterou mi pomáhala i slečna prodavačka. Po čase se ukázalo, že poptávka převyšuje nabídku, což mě donutilo k omezení výroby a přechodu na odběr šatů od dodavatelů. Jednalo se o nadané návrháře z České republiky a Slovenska.

Jelikož bylo nutné seznámit zákaznice s mým dílem, rozhodla jsem se pořádat módní přehlídky, kde byly modely prezentovány. Toto se ukázalo jako účinné a vedlo to k rozšíření obchodu, navázání kontaktů s novými dodavateli a následnému stěhování se do většího prostoru na Masarykově náměstí v 1. patře jednoho z domů. Došlo také k utváření tzv. „stálé klientely“. Mnohé ženy nám jsou věrné doposud.

Protože jsem neustále toužila po velké výloze, kde bych zboží mohla prezentovat, pronajala jsem si jednu krásnou a velkou kousek opodál, též na Masarykově náměstí. Posléze se uvolnily i obchodní prostory v témže domě, kam jsem se přestěhovala. Je to velice krásný rohový dům s jediným podloubím na náměstí.

Dnes, když se ohlédnu, vidím více než dvanáct let práce se ženami a pro ženy. Svůj obchod vnímám jako živoucí organismus, který mi pomáhal a stále pomáhá utvářet sebe sama. Nebylo a není to vždy jednoduché, prodávat věci, které nejsou komerčního charakteru, na nichž je vidět velký podíl lidské tvořivosti a lásky. A právě láska k mé práci, k lidem a k sobě samé mi dává sílu, abych šla dál. Výrazem toho jsou i tyto internetové stránky.

Děkuji tímto Vám všem, se kterými jsem se mohla v obchodě setkat a kteří jste mi v mé práci pomohli a pomáháte - své rodině, zaměstnancům, zákazníkům, všem spolupracujícím firmám a přátelům.

Marcela

A few words about the history of my shop

In 1997, originated the idea in my head, opening a store with original clothing for women. It was preceded by a long period of my own creation and getiing contacts of the various producers.

At first I concentrated on the production of spring coats and dresses under its own name of our business - "Habitus", which helped me and Miss saleswoman with. Some time later it became clear that demand exceeds supply, which forced me to limit the production and transfer of taking clothes from suppliers. They were a talented designers from the Czech Republic and Slovakia.

Since it was necessary to familiarize customers with my work, I decided to organize a fashion show where models have been presented. This was proven to be effective and it led to the expansion of trade making contacts with new suppliers and subsequent moving to a larger space on Masaryk Square in the 1st floor of a local house. There was also a creation called "permanent clients." Many women are loyal to us still.

Because I always wanted a big shop window where I could present the goods, I rented a beautiful one nearby, also on Masaryk Square. Later free up and trade rooms in the same house where I moved. It's a very beautiful corner house with a single arcade on the square.

Today, when I look back, I see more than twelve years of work with women and for them. I perceive your business as a living organism that helped me and still is helping with forming myself. It wasn´t and it isn´t always easy to sell things that have not commercial character, on which you can see a large proportion of human creativity and love. And it is love to my work, to people and to myself, what gives me the strength to go on. The expression of this are also these websites.

Thank you all I could in the shop meet, thisway and who helped me in my work and who are helping me still - my family, employees, customers, all cooperating businesses and friends.

Marcela