Další služby, které nabízíme

Pronájem chalupy

Výchovně-vzdělávací činnost

 • doučování matematiky,popř. základů techniky
 • příprava žáků na přijímací zkoušky z matematiky na SŠ
 • hlídání dětí s možností přípravy do školy

Nejvyšší dosažené vzdělání

 • učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (matematika-základy techniky) Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha

Praxe

 • individuální práce s dětmi a studenty
  • 1992-1993-Výuka matematiky SOU zemědělské Jihlava
  • 1989-1992-Výuka matematiky a základů techniky na ZŠ Kollárova Jihlava
  • 1988-1989-jednoroční stáž na katedře matematiky Pedagogická fakulta UK Praha

Zakoupení CD

nabídku připravujeme

Next services that we offer

Renting cottage

Educational activities

 • tutoring mathematics or technical bacics
 • preparing students for entrance exams in math to high school
 • baby sitting with the possibility preparation to school

Highest level of education

 • Teaching general educational subjects (mathematics and basic techniques) Faculty of Education, Charles University, Prague

Praxis

 • individual children and students care
  • 1992-1993-Teaching Mathematics SOU agricultural Jihlava
  • 1989-1992-Teaching mathematics and basic techniques for ZŠ Kollárova Jihlava
  • 1988-1989-one-year internship at the Department of Mathematics Faculty of Charles University in Prague

Sale CD

Offer is preparing